Thursday, February 22, 2007

èí¢íù¢ ¶î¤ - By my favourite poet Bharadhiyaar..

è£ò¤«ô ¹÷¤ð¢ðªîù¢«ù?
èí¢í ªð¼ñ£«ù! -- ï¦
èù¤ò¤«ô Þù¤ð¢ðªîù¢«ù?
èí¢í ªð¼ñ£«ù!
«ï£ò¤«ô ð´ð¢ðªîù¢«ù?
èí¢í ªð¼ñ£«ù! -- ï¦
«ï£ù¢ð¤«ô àò¤£¢ð¢ðªîù¢«ù?
èí¢í ªð¼ñ£«ù!è£ø¢ø¤«ô °÷¤£¢ï¢îªîù¢«ù?
èí¢í ªð¼ñ£«ù! -- ï¦
èùô¤«ô ²´õªîù¢«ù?
èí¢í ªð¼ñ£«ù!
«êø¢ø¤«ô °öñ¢ðªôù¢«ù?
èí¢í ªð¼ñ£«ù! -- ï¦
î¤è¢è¤«ô ªî÷¤ï¢îªîù¢«ù?
èí¢í ªð¼ñ£«ù!


ãø¢ø¤ï¤ù¢¬ùî¢ ªî£¿õªîù¢«ù?
èí¢í ªð¼ñ£«ù! -- ï¦
â÷¤ò£¢ îñ¢¬ñè¢ è£ð¢ðªîù¢«ù?
èí¢í ªð¼ñ£«ù!
«ð£ø¢ø¤«ù£¬óè¢ è£ð¢ðªîù¢«ù?
èí¢í ªð¼ñ£«ù! -- ï¦
ªð£ò¢ò£¢ îñ¢¬ñ ñ£ò¢ð¢ðªîù¢«ù?
èí¢í ªð¼ñ£«ù!
3

«ð£ø¢ø¤! «ð£ø¢ø¤! «ð£ø¢ø¤! «ð£ø¢ø¤!
èí¢í ªð¼ñ£«ù! -- ï¦
ªð£ù¢ù® «ð£ø¢ø¤ ï¤ù¢«øù¢,
èí¢í ªð¼ñ£«ù!

No comments: